sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. (ý kiến góp ý đến hết ngày 30/9/2019)
Lấy ý kiến "Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Gian đến năm 2030, tầm nhin đến năm 2050"
Lây ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến 2030 tại Sở Xây dựng.
Lấy Ý kiến Đề Án Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.
Về việc góp ý dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và TX. Tân Châu. Ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng chậm nhất hết ngày: 26/4/2019, đồng thời gửi file về địa chỉ mail: ntgiao@angiang.gov.vn
Dự thảo Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo gửi về Sở Xây dựng chậm nhất hết ngày: 07/4/2019, đồng thời gửi file về địa chỉ mail: dtphuong03@angiang.gov.vn hoặc soxaydung@angiang.gov.vn
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved