sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định 27 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh 19/07/2019 Xem
QD 1624 ngay 11 7 2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 11/07/2018 Xem
QD 1623 ngay 11 7 2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 11/07/2018 Xem
QD 1618 ngày 10 7 2018 Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025 UBND tỉnh 10/07/2018 Xem
61 /2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang UBND tỉnh 21/09/2017 Xem
57/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 31/08/2017 Xem
56/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/08/2017 Xem
48/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tử xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang UBND tỉnh 07/08/2017 Xem
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 30/12/2016 Xem
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 30/12/2016 Xem
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 30/12/2016 Xem
Kế hoạch phát triển thị trường bất động sản tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch phát triển thị trường bất động sản tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 UBNd tỉnh 30/12/2016 Xem
V/v quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng .. V/v quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 20/12/2016 Xem
Về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình Về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 16/12/2016 Xem
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 09/11/2016 Xem
Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 05/08/2016 Xem
Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở; Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 25/04/2016 Xem
Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 27/03/2016 Xem
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang UBND tỉnh 22/03/2016 Xem
Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 26/02/2016 Xem

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved