sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


 • filter_3Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, (NVQH) QHCTcông trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. cloud_download
  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng cloud_download
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi cloud_download
 • filter_4Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng cloud_download
 • filter_5Lĩnh vực phát triển đô thị
  Tên thủ tục Tải về
  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng cloud_download
 • filter_6Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản. cloud_download
  2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, rách, nát. cloud_download
  3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do chứng chỉ hết hạng. cloud_download
  4. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở. cloud_download
 • filter_7Lĩnh vực Nhà ở và công sở
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. cloud_download
  2. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. cloud_download
  3. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. cloud_download
  4. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cloud_download
  5. Thủ tục thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh cloud_download
  6. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh cloud_download
  7. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  8. Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  9. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  10. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
 • filter_8Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt). cloud_download
  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng cloud_download
  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cloud_download
  Quyết định số 1651/QĐ-UBND cloud_download
  Quyết định số 1916/QĐ-UBND cloud_download
  Quyết định số 1975/QĐ-UBND cloud_download
  Quyết định số 2391/QĐ-UBND cloud_download
  Quyết định số 2529/QĐ-UBND cloud_download

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved