sở xây dựng

Tỉnh an giang

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng 26/09/2019

Thực hiện tinh thần Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựn

Chi tiết +
Triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 29/08/2019

Nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 31/7/2019

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng 26/09/2019

Thực hiện tinh thần Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved