sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc
Phòng ban chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

10:20 22/09/2016

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

 

2. Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

 

3. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

4. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp.

 

6. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc.

 

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh.

 

8. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

 

9. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

 

II. Quyền hạn của Chánh Văn phòng:

1. Yêu cầu các Phòng báo cáo, cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở.

 

2. Thông báo ý kiến của Lãnh đạo Sở đến các Phòng để thực hiện; phân phối công văn, giấy tờ đến các Phòng để giải quyết công việc kịp thời.

 

3. Trả lại dự thảo các văn bản hành chính do Sở ban hành, văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành do các Phòng dự thảo khi kiểm tra phát hiện chưa đúng thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành.

 

4. Được ký một số văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

 

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved