sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch
Tin tức sự kiện

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch

02:41 08/10/2018

Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Văn bản số 1055/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện:

1. Việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch yêu cầu các sở ngành, nghiên cứu, hướng dẫn địa phương công tác rà soát, cập nhật, quản lý, xử lý vi phạm, cụ thể như:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định về quản lý đê điều, bờ sông, kênh, rạch; về quản lý nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định.
- Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức xác định hành lang an toàn đường thủy; xử lý vi phạm hành vi tái lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường thủy.
- Sở Xây dựng: Hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã xử lý vi phạm quy định về trật tự xây dựng đối với nhà ở xây cất mới, tái cất vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. Thường xuyên theo dõi, lập kế hoạch kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý nhà ở ven sông, kênh, rạch (định kỳ 6 tháng và hàng năm).
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Định kỳ khảo sát, công bố các khu vực có khả năng sạt lở cao trên địa bàn, phối hợp với địa phương cảnh báo và có giải pháp di dời các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn; Hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với đối tượng có nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch.
- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Đoàn thể các cấp, Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về Đề án di dời nhà ven sông, kênh, rạch trong cộng đồng; đồng thời cùng với chính quyền địa phương có kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thuộc diện chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác hiện đang sinh sống trên tuyến hành lang sông, kênh, rạch.

2. Yêu cầu UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:
- Tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, lập kế hoạch thực hiện di dời nhà ở trên các tuyến hành lang sông, kênh, rạch nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn theo lộ trình từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, báo cáo về UBND tỉnh.
- Tổ chức phổ biến khu vực hành lang sông, kênh, rạch và các khu vực cấm xây dựng trên địa bàn quản lý.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 11/01/2016 về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ dân tự tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh cất mới hoặc tái cất; Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm việc xây dựng cầu tiêu không hợp vệ sinh trên các ao, hầm, sông, kênh, rạch; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng tái cất, cất mới cầu tiêu không hợp vệ sinh trên địa bàn mình quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh các trường hợp cơi nới lấn chiếm, cất mới hoặc tái cất nhà ở ven sông, kênh, rạch; xử lý trách nhiệm đối với UBND các xã trong trường hợp buông lỏng quản lý để phát sinh nhà ở trên hành lang các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn mình quản lý.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND tỉnh ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 theo đúng lộ trình, lồng ghép vào chương trình đối với đối tượng nhà ở trên tuyến sông, kênh, rạch.
- Kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân trong công tác hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng sống ven sông, kênh, rạch có nguy cơ bị sạt lở. Bên cạnh đó, vận dụng lồng ghép vào các chương trình: hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,… theo Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ,… để bố trí di dời các hộ dân có nhà ở ven sông, kênh, rạch.
- Thường xuyên tổ chức rà soát, báo cáo định kỳ về tình hình tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, công tác quản lý nhà ở hành lang sông, kênh, rạch gửi về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

TBT

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved