sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021
Tin tức sự kiện

Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021

09:55 14/04/2021

Thực hiện công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021.

Theo đó thời gian triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021: từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021. Với các nội dung cụ thể sau:

1. Đối với Sở Xây dựng:
- Triển khai, hướng dẫn đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, các cơ quan quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương tổ chức kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021; Tuyên truyền một số nội dung mới của quy định pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng.
- Về Kế hoạch của Sở Xây dựng kiểm tra các chủ thể tham gia thi công xây dựng tại các công trình: Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát tình hình triển khai thi công xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch chi tiết; nội dung phối hợp của các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương và các đơn vị có liên quan để thực hiện theo mục 4.3 Công văn số 884/BXD-GĐ.
- Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 về Bộ Xây dựng trước ngày 10/7/2021.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý an toàn trong thi công xây dựng như nội dung hướng dẫn tại mục 1 văn bản này và một số quy định khác của pháp luật có liên quan trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình tại các công trình xây dựng do mình làm chủ đầu tư; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021 theo nội dung tại mục 2.5 Văn bản này.
- Chỉ đạo, kiểm tra các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế - Hạ tầng triển khai thực hiện các nội dung hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021 được nêu tại mục 2.4 văn bản này đảm bảo đạt hiệu quả.

3. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:
Với vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng do mình làm chủ đầu tư tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh:
- Tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền các quy định mới của pháp luật trong công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng theo nội dung hướng dẫu tại mục 1 văn bản này đến các cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu do mình quản lý.
- Tổ chức triển khai các nội dung thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021 tại Công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng, mục IV Kế hoạch số 590/KH-SLĐTBXH ngày 23/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức kiểm tra các chủ thể, các công trình xây dựng tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu do mình quản lý theo các nội dụng tại mục 4.3 Công văn số 884/BXD-GĐ.
- Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 về Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 30/6/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng (Biểu mẫu báo cáo của các đơn vị thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

4. Đối với các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện:
- Căn cứ nội dung Công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng, mục IV Kế hoạch số 590/KH-SLĐTBXH ngày 23/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nội dung hướng dẫu tại mục 1 văn bản này và theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền; thực hiện kiểm tra các chủ thể, các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý theo các nội dụng tại mục 4.3 Công văn số 884/BXD-GĐ.
- Phối hợp cùng Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về đảm bảo ATVSLĐ tại các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý (Sở Xây dựng sẽ có kế hoạch kiểm tra cụ thể và thông báo đến các đơn vị để phối hợp).
- Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 về Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 30/6/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng (Biểu mẫu báo cáo của các đơn vị thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

5. Đối với các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực trên địa bàn tỉnh:
- Với vai trò là chủ đầu tư các công trình xây dựng, tổ chức rà soát, yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn giám sát các công trình đang triển khai thi công xây dựng do mình làm chủ đầu tư căn cứ các nội dung cần chú trọng được nêu tại mục 4.3, 4.5 Công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng, mục IV Kế hoạch số 590/KH-SLĐTBXH ngày 23/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nội dung hướng dẫn tại mục 1 văn bản này để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Phối hợp cùng Sở Xây dựng, các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế - Hạ tầng theo kế hoạch của các đơn vị (nếu có) trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo ATVSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
- Yêu cầu các đơn vị thi công lựa chọn các khẩu hiệu hưởng ứng tuyên truyền (theo Phu lục đính kèm Công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng) để tuyên truyền tại các công trường xây dựng.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ về Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 30/6/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng (Biểu mẫu báo cáo của các đơn vị thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, đạt hiệu quả cao./.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved