Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
SA- Trả lời ý kiến cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tân Châu, Tri Tôn, Chợ Mới) (13/12/2016)

“Đề nghị sớm triển khai vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở tại các địa phương”

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hoàn thành giai đoạn 1 với tổng số 2.020 hộ (xây mới 1.414, sửa chữa 606 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 275 hộ (xây mới 193 hộ, sửa chữa 82 hộ), huyện Chợ Mới 204 (xây mới 118 hộ, sửa chữa 86 hộ), huyện Tri Tôn 415 hộ (xây mới 348 hộ, sửa chữa 67 hộ). Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND 17/8/2016 điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và đã được ghi nhận (văn bản số 3898/LĐTBH-NCC ngày 07/10/2016) với tổng số 3.762 hộ (xây mới 1.727 hộ, sửa chữa 2.035 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 463 hộ (xây mới 188 hộ, sửa chữa 275 hộ), huyện Chợ Mới 371 hộ (xây mới 93 hộ, sửa chữa 278 hộ, huyện Tri Tôn 672 hộ (xây mới 418 hộ, sửa chữa 254 hộ).

Căn cứ văn bản số 1605/UBND-KTTH ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phân bố kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; theo đó, dự kiến năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ được phân bổ 35 tỷ đồng để thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 29/11/2016 Sở Xây dựng đã có văn bản số 3228/SXD-QLN đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg chuẩn bị triển khai năm 2017. Để chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực hiện khi có nguồn vốn của trung ương, đề nghị UBND các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và thị xã Tân Châu chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2017.

Nguồn: TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu