sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

03:46 01/06/2021

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/3/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Trong đó tập trung vào 05 nhóm quy định như sau:

(1) Nhóm quy định về phát triển nhà ở (gồm nội dung xây dựng, điều chỉnh Chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, quy định cụ thể về việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà ở, lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở);

(2) Nhóm quy định về quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà ở chung cư;

(3) Nhóm quy định về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước;

(4) Nhóm quy định về quản lý sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

(5) Nhóm quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính.

(chí tiết định kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

PDQ

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved