sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Một số điểm mới của Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Một số điểm mới của Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ

02:39 24/02/2021

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghi định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng để thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong đó, có một số nội dung mới trọng tâm như sau:

1. Nội dung quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ về thiết kế, giám sát, thi công xây dựng đã được quy định cụ thể hơn:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều

cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ các trường hợp nêu ở điểm a, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 07 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

2. Công tác nghiệm thu công việc phải được thực hiện kịp thời trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.

3. Đối tượng phải được cơ quản quản lý nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cũng có sự thay đổi, chỉ có các công trình sử dụng vốn đầu tư công và công trình có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng mới thực hiện thủ tục này./.

Minh Chánh

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved