sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
Tin cải cách hành chính

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

04:08 25/03/2023

Ngày 23/03/2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này là Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. Bãi bỏ Quy trình nội bộ tại khoản 1, 2, 3, 7, 8 ban hành kèm theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved