sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tiêu chí xét duyệt và điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội trong thời gian tới
Tin tức sự kiện

Tiêu chí xét duyệt và điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội trong thời gian tới

01:41 21/06/2021

Ngày 17/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1956/SXD-QLN&HTKT thông tin các cá nhân, tổ chức liên quan về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ chứng minh đối tượng.

Điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội trong thời gian tới theo tinh thần Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

1. Về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng:

Theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có thay đổi về nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

- Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định này là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Đồng thời, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP:

“1. Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

b) Trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây dựng biết và kiểm tra. Công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án;..”

Do đó, để đảm bảo công tác xét duyệt được đúng theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư: Trong thời gian tới khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tổng số căn hộ dự kiến sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua tại thời điểm báo cáo, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký … để công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát.

Sau thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về Sở Xây dựng số lượng hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) so với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và xác định nguyên tắc xét duyệt đối tượng theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP để Sở Xây dựng kiểm tra thực hiện.

2. Về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội:

Hồ sơ minh chứng đối tượng và điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

- Giấy tờ chứng minh về đối tượng;

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện thực trạng nhà ở;

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú;

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã soạn thảo và lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, trong đó có ban hành các mẫu giấy tờ để thực hiện các quy định của hồ sơ minh chứng. Do đó, đề nghị Quý công ty trong thời gian chờ Thông tư ban hành có thể tham khảo các mẫu giấy tờ được quy định tại dự thảo (được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng https://moc.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx) để hướng dẫn các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị các chủ đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh gửi danh sách các khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở (đảm bảo thuộc danh sách khách hàng đã được Sở Xây dựng có ý kiến bằng văn bản đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án) theo mẫu đính kèm về Sở Xây dựng để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử (website) Sở Xây dựng và báo cáo về Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại Sàn giao dịch bất động sản hoặc Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu có) theo quy định.

(Đính kèm Văn bản số 1956/SXD-QLN&HTKT của Sở Xây dựng)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

DTP

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved