sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế ....
Tin tức sự kiện

Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế ....

09:06 01/06/2021

Ngày 31/5/2021, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Tờ trình số 1587/TTr-SXD Dự thảo Quyết định “Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Nội dung Tờ trình: Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang “Phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang”

Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định:

- Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyên nhân: Do có những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành dẫn đến một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 không còn hiệu lực. Cụ thể:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Chủ thể bị tác động:

Các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xâydựng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang đều chịu tác động bởi Quyết định này.

Thay đổi cơ bản của Dự thảo Quyết định so với Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020:

- Thêm một đơn vị là Ban Quản lý khu kinh tế tham gia thẩm định dự án, Báo cáo KTKT đối với các dự án nằm trong khuôn viên khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có quy mô từ nhóm B trở xuống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

- Các cơ quan chuyên môn về xây dựng tham gia thẩm định Báo cáo KTKT với vai trò là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.

- Việc thẩm định thiết kế, dự toán bước hai sau thiết kế cơ sở do hai chủ thể thực hiện: cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư; trong đó, chủ đầu tư chủ trì thẩm định; cơ quan chuyên môn tham gia phối hợp thẩm định. Chủ đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng.

( Dự thảo sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

ĐTH

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved