Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Giám định xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng
Ngày đăng: 19/10/2022

Thực hiện Văn bản số 5579/VPUBND-KTN ngày 05/10/2022 về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đề nghị các Sở, Ngành liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai phổ biến Văn bản số 4253/BXD-HĐXD ngày 21/9/2022 của Bộ Xây dựng đến các phòng, ban chuyên môn, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực, địa bàn hành chính do mình quản lý để tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án, công trình thực hiện theo nội dung 1, nội dung 2 Văn bản số 4253/BXD-HĐXD ngày 21/9/2022 của Bộ Xây dựng.

- Công tác cấp phép xây dựng thực hiện theo nội dung 3 Văn bản số 4253/BXD-HĐXD ngày 21/9/2022 của Bộ Xây dựng.

- Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng; kiểm tra việc tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp; tuân thủ quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;… thực hiện theo nội dung nội dung 4 Văn bản số 4253/BXD-HĐXD ngày 21/9/2022 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình:

 - Nghiêm túc thực hiện việc lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an “Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường”; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”; Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác lập dự án, thiết kế xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Lựa chọn các tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình có yêu cầu theo quy định tại Điều 41, 42 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời và tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn