Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Một số quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng
Ngày đăng: 08/04/2021

Thực hiện công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021.

Sở Xây dựng thông tin đến các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) nội dung kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021  với các nội dung cụ thể như sau:

1. Một số quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng và các vấn đề cần thực hiện trong quản lý ATVSLĐ trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia trong quá trình thi công xây dựng công trình:


1.1. Trách nhiệm của các chủ đầu tư trong công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình:


- Thiết lập hệ thống quản lý thi công xây dựng và thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức kiểm tra và chấp thuận Kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn do nhà thầu thi công lập.

- Báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ) trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.

- Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư có trách nhiệm:

+ Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng của các nhà thầu.

+ Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

+ Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình.

1.2. Trách nhiệm của tư vấn giám sát (trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát) trong công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình:

- Xem xét và đề xuất chủ đầu tư chấp thuận Kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn do nhà thầu thi công lập, yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Tổ chức lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện khi được chủ đầu tư thỏa thuận và giao thực hiện trong hợp đồng xây dựng.

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình.

- Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.
- Tư vấn giám sát có trách nhiệm lập báo cáo về công tác giám sát định kỳ hoặc theo giai đoạn thi công xây dựng. Trong đó, phải có đánh giá việc thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn được phê duyệt.

1.3. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng:

- Xây dựng và trình chủ đầu tư chấp thuận Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn.

- Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (tham khảo Bảng 1 ban hành kèm theo QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng).

- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá rình thi công xây dựng công trình.

- Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng đúng mục đích.

- Thực hiện việc kiểm định và quản lý vận hành hệ thống máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

+ Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng.

+ Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.

+ Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn loa động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án.

+ Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm tuyên truyền cho người lao động và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng khi tham gia hoạt động trên công trường phải tuân thủ các quy định tại Điều 15 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
1.4. Các tài liệu liên quan đến công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng cần quan tâm, triển khai thực hiện:

- Sổ tay an toàn – vệ sinh lao động trong xây dựng (dành cho người lao động) do Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

- Mẫu nhật kỳ công tác an toàn hàng ngày (bắt buộc lập theo quy định tại Khoản 2.1.13 QCVN 18:2014/BXD).

- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 


Nguồn : TVB trích từ CV 964/SXD-GĐXD

Một số quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tư số 03/2023/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn