Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày đăng: 10/02/2022

Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1505/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Những năm vừa qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư quan tâm thực hiện và dần đi vào nề nếp, chất lượng công trình từng bước được nâng lên, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và giải ngân vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua công tác thẩm định dự án; thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại dẫn đến việc phải điều chỉnh, thẩm tra, thẩm định lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công của các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng: Một số đơn vị tư vấn bố trí nhân sự đảm nhận các chức danh chủ trì, chủ nhiệm công tác thiết kế cho từng bộ môn trong hồ sơ thiết kế có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chưa phù hợp đối với lĩnh vực do mình đảm nhận (nhất là thiết kế hệ thống cơ - điện công trình; cấp, thoát nước trong công trình)…

- Tư vấn lập dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về sử dụng năng lượng hiệu quả, phòng cháy chữa cháy; chủ trương đầu tư; chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và sai khác với thiết kế cơ sở được duyệt… nhưng chưa được các đơn vị tư vấn thuyết minh, tính toán và áp dụng theo đúng quy định.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình do tư vấn lập có thay đổi các giải pháp thiết kế dẫn đến sai khác về mục đích, công năng, quy mô sử dụng, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của dự án đã được phê duyệt. Một số hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình còn nhiều sai sót khi thể hiện không thống nhất giữa thuyết minh thiết kế với bản vẽ; giữa ghi chú chung với nội dung thể hiện chi tiết cấu kiện, bộ phận công trình; việc tính toán, áp dụng định mức trong dự toán chưa thống nhất với yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật theo thiết kế;…

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện các công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình chưa đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu quy mô của dự án đầu tư, cấp và loại công trình xây dựng hoặc kinh nghiệm năng lực thực tế của các tổ chức tư vấn còn hạn chế.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng cũng như quản lý, kiểm soát tốt công tác tổ chức lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo chất lượng tránh tình trạng phải điều chỉnh, thẩm định lại nhiều lần; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư:

- Trong quá trình lựa chọn tổ chức tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế - dự toán, các chủ đầu tư phải căn cứ vào tính chất, quy mô, loại và cấp công trình và rà soát các quy định về điều kiện năng lực kinh nhiệm của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo theo quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đồng thời, đơn vị tư vấn nhận thầu phải được công bố thông tin trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng. Ưu tiên lựa chọn các nhà thầu được đánh giá đủ điều kiện xếp hạng năng lực có thứ hạng cao, có kinh nghiệm thực hiện tốt loại công trình chuyên ngành theo thế mạnh của mình. Không giao thầu cho các tổ chức tư vấn chưa được các cơ quan chuyên môn về xây dựng xếp hạng, đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và chưa được công bố thông tin năng lực hoặc phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

- Kiểm soát chặt nhà thầu tư vấn trong việc bố trí các cá nhân đảm nhận các chức danh chủ trì, chủ nhiệm các bộ môn trong quá trình tham gia khảo sát, thiết kế phải có đủ năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với từng nội dung đảm nhận tương ứng với loại và cấp công trình do mình thực hiện.

- Tăng cường quản lý việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát, phải đảm bảo đủ số liệu phục vụ thiết kế, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế trước khi trình thẩm định.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn do các nhà thầu tư vấn lập, yêu cầu tư vấn phải kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi hoàn chỉnh để tổ chức thẩm tra, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và chịu trách nhiệm khi để xảy ra những sai xót đã nêu tại văn bản này, trong đó cần tập trung vào các vấn đề sau:

+ Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng đầy đủ và tuân thủ các nội dung quy định của Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

+ Kiểm tra giải pháp bố trí mặt bằng phù hợp với quy hoạch được duyệt; kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế với quy mô của chủ trương đầu tư, sự phù hợp của giải pháp thiết kế bước sau so với thiết kế bước trước.

+ Việc điều chỉnh, thay đổi một số giải pháp thiết kế, phương án kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình trong quá trình tổ chức lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

+ Kiểm soát việc bố trí nhân sự tham gia khảo sát, thiết kế phải đảm bảo phù hợp về điều kiện năng lực hành nghề theo đúng quy định, nội dung công việc đảm nhận phải phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp; đồng thời phải kiểm soát đối với thời hạn chứng chỉ hành nghề của các cá nhân khi bố trí tham gia thực hiện.

+ Tăng cường kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

- Quy định rõ trong hợp đồng các trường hợp và hình thức xử lý vi phạm hợp đồng, trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại của nhà thầu tư vấn đối với những sai sót, phát sinh chi phí, tổn thất phát sinh do công tác tư vấn gây ra trong cả quá trình thực hiện hợp đồng và thực hiện dự án. Trên cơ sở đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến chất lượng và tiến độ thực hiện, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước để công khai thông tin vi phạm, đánh giá, xếp hạng.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố được giao thực hiện thẩm định dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp:

- Trong quá trình thực hiện thẩm định dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, có trách nhiệm kiểm soát điều kiện năng lực tham gia hoạt động xậy dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, đánh giá điều kiện năng lực phù hợp theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và các Luật khác có liên quan.

- Trường hợp phát hiện nhà thầu tư vấn không đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động, bố trí cá nhân tham gia không đảm bảo điều kiện năng lực hành nghề theo quy định thì tổng hợp, đề nghị Sở Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án và công tác giải ngân của tỉnh hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng, xảy ra sự cố, thiệt hại...

3. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, đánh giá điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn hoạt động trên địa bàn; tiếp nhận và công bố thông tin những đơn vị tư vấn vi phạm hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các đơn vị tư vấn, kiên quyết không cấp mới hoặc cấp lên hạng đối với các đơn vị không đủ năng lực hoặc trong thời gian bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Kiến nghị, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với tổ chức tư vấn vi phạm theo quy định.


Nguồn : TVB

Chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn