sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Về việc công bố thông tin cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin
Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Về việc công bố thông tin cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin

03:46 04/06/2019

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, tại khoản 3 Điều 10 của Quyết định quy định “Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã phải công bố công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử (nếu có) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết cung cấp thông tin và phối hợp xử lý”.

Nay Sở Xây dựng công bố thông tin về cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

- Tổ chức: Sở Xây dựng An Giang.
- Cá nhân: Nguyễn Đồng Nhật.
+ Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở;
+ Đơn vị: Thanh Tra Sở Xây dựng.

- Số điện thoại liên hệ:
+ Cơ quan (Thanh tra Sở): 02963.852.571.
+ Di động: 0857.575.845.
+ Địa chỉ mail:

* Tổ chức: soxaydung@angiang.gov.vn.

* Cá nhân: ndnhat@angiang.gov/vn hoặc nguyendongnhatn@yahoo.com.vn.

- Địa chỉ cơ quan: Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết cung cấp thông tin và phối hợp quản lý.

 

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved