sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở
Phòng ban chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở

10:25 22/09/2016

I. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng (Tên viết tắt là VP):

1. Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Sở. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Sở); thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

3. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

6. Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm hạ tầng mạng, các thiết bị kết nối và hệ thống máy chủ đảm bảo hoạt động ổn định; quản lý vận hành hệ thống các phần mềm, công tác trao đổi thông tin nội bộ nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở. Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về công tác thi đua, khen thưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

II.  Chánh Văn phòng được quyền 

1. Yêu cầu các Phòng báo cáo, cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở.

2. Thông báo ý kiến của Lãnh đạo Sở đến các Phòng để thực hiện; phân phối công văn, giấy tờ đến các Phòng để giải quyết công việc kịp thời.

3. Trả lại dự thảo các văn bản hành chính do Sở ban hành, văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành do các Phòng dự thảo khi kiểm tra phát hiện chưa đúng thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành.

4. Được ký một số văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved