sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám định xây dựng
Phòng ban chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám định xây dựng

10:25 22/09/2016

Chức năng nhiệm vụ Phòng Giám định xây dựng (Tên viết tắt là GĐXD)

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng.

2. Tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Phối hợp thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng với các cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành (khi có yêu cầu) theo phân cấp.

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8. Tổ chức, rà soát, đánh giá, giới thiệu, đề cử các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (khi có yêu cầu), tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh đăng ký với Bộ Xây dựng.

Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ được quyền:

1. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Phòng.

2. Phối hợp công tác với các Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

 

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved