sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang
Phòng ban chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang

09:31 11/05/2021

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng An Giang,

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng An Giang, thực hiện các chức năng sau:

Tham gia trong việc quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc Sở Xây dựng;

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hạ tầng kỹ thuật,..., thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp hoặc các thành phần kinh tế khác;

Thực hiện tư vấn đối với tất cả các công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hạ tầng kỹ thuật…) trên các lĩnh vực: Kiểm định; Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm đối chứng kiểm tra chất lượng công trình; Khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng, nền móng công trình; Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát địa chất, địa hình công trình; Lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; quản lý dự án; Tư vấn thiết kế - lập dự toán; Tư vấn giám sát; Quy hoạch xây dựng và các lĩnh vực dịch vụ xây dựng khác khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp hoặc các thành phần kinh tế khác.

2. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang là một đơn vị sự nghiệp tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự và tự đảm bảo chi thường xuyên, hoạt động theo hình thức tư vấn độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang và các Ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thẩm tra: các đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng (Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật,…);

2. Kiểm định: kiểm định chất lượng xây dựng các công trình xây dựng (kể cả chất lượng sản phẩm, vật liệu xây dựng).

3. Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát địa chất, địa hình công trình;

4. Thực hiện khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng, nền móng công trình, Thí nghiệm đối chứng kiểm tra chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu.

5. Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng;

6. Tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - lập dự toán các công trình xây dựng: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật;

7. Tư vấn lập dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật, quản lý dự án các công trình xây dựng: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật;

8. Tư vấn giám sát các công trình xây dựng: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật;

9. Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn: Lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn;  Lập dự án đầu tư xây dựng phát triển khu dân cư và đô thị; Lập thiết kế đô thị; Tư vấn và lập hồ sơ thi tuyển kiến trúc và quy hoạch; Tư vấn thiết kế các dạng nhà ở, công trình đô thị và nông thôn.

10. Và các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực hoạt động xây dựng;

11. Tham gia khi có chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc Sở Xây dựng trong việc:

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu xây lắp.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình khi cần thiết.

- Tổ chức kiểm định chất lượng xây dựng công trình; tổ chức giám định tư pháp khi có yêu cầu.

12. Công tác thu - chi tài chính thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp lý có liên quan.

13. Được thực hiện hợp đồng tư vấn trong các lĩnh vực: Thẩm tra; Tư vấn Thiết kế - lập dự toán; Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; Tư vấn Giám sát; Tư vấn lập dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật; quản lý dự án; Khảo sát xây dựng; Thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng, nền móng công trình; Kiểm định; Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm đối chứng kiểm tra chất lượng công trình và các dịch vụ khác trong lĩnh vực xây dựng khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp hoặc các thành phần kinh tế khác.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved