sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở
Phòng ban chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở

10:24 22/09/2016

I. Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra (Tên viết tắt là TTr):

1. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

II. Chánh Thanh tra được quyền

1. Trình Giám đốc Sở quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Đoàn thanh tra, cử thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra thực hiện thanh tra theo quy định pháp luật.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật.

 

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved