Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Lấy ý kiến góp ý kiến về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày đăng: 30/11/2023

Ngày 29/11/2023, sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 4527/SXD-KT&QLXD v/v ý kiến góp ý kiến về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3453/VPUBND-KTTH ngày 30/6/2023 về việc kinh phí thuê tư vấn lập Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh An Giang Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện và hoàn chỉnh dự thảo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Bộ đơn giá như sau:
1. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Bộ đơn giá, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 08/12/2023. Sau thời gian này các đơn vị, địa phương không có ý kiến thì xem như thống nhất nội dung dự thảo Bộ đơn giá.
2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:
- Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0913595685.
- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: tndat@angiang.gov.vn hoặc nguyendatsxdag@gmail.com


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lấy ý kiến góp ý kiến về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn