sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Thông tư 14/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định chỉ phí bảo trì công trình xây dựng Bộ Xây dựng 08/09/2021 Xem
Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình Bộ Xây dựng 31/08/2021 Xem
Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng Bộ Xây dựng 31/08/2021 Xem
Thông tư 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Bộ Xây dựng 25/08/2021 Xem
Thông tư 06/2021/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng 30/06/2021 Xem
Thông tư 08 2021 Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc Bộ Xây dựng 02/08/2021 Xem
Thông tư 05 2021 Bộ Xây dựng Bãi bỏ các vản bản quy phạm pháp luật do Bộ truwowngrt Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Bộ Xây dựng 30/06/2021 Xem
Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Bộ Xây dựng 11/06/2021 Xem
Quyết định số 477/QĐ-BXD Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng 29/04/2021 Xem
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng 08/06/2021 Xem
Nghị định số 49/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Chính phủ 01/04/2021 Xem
Nghị Định số 30/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Chính phủ 26/03/2021 Xem
Nghị dịnh 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ 03/03/2021 Xem
Nghị dịnh 10/2021/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 09/02/2021 Xem
Nghị dịnh 09/2021/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng Chính phủ 09/02/2021 Xem
Nghị dịnh 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Chính Phủ 26/01/2021 Xem
113/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng Xem
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/07/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Xem
Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bộ Xây dựng Xem
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Chính phủ 07/05/2019 Xem

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved