sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Thông tư 04/2022/TT-BXD Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Bộ Xây dựng 24/10/2022 Xem
Luật Thi đua, khen thưởng Luật Thi đua, khen thưởng Quốc Hội 15/06/2022 Xem
Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm Quốc Hội 16/06/2022 Xem
Luật điện ảnh Luật điện ảnh Quốc Hội 15/06/2022 Xem
Luật cảnh sát cơ động Luật cảnh sát cơ động Quốc hội 14/06/2022 Xem
Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Quốc hội 16/06/2022 Xem
Quyết định 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 Công bố Suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 Bô Xây dựng 13/07/2022 Xem
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022 Xem
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Chính phủ 06/01/2022 Xem
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điiều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điiều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Chính Phủ 30/12/2021 Xem
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,chống tham nhũng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,chống tham nhũng Chính Phủ 01/07/2019 Xem
Luật Phòng chống tham nhũng 2018 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (Luật số 36/2018/QH14) Quốc Hội 20/11/2018 Xem
Thông tư 02/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình Xem
Thông tư 03/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư Xem
Thông tư 01/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng Xem
Thông tư 14/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định chỉ phí bảo trì công trình xây dựng Bộ Xây dựng 08/09/2021 Xem
Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình Bộ Xây dựng 31/08/2021 Xem
Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng Bộ Xây dựng 31/08/2021 Xem
Thông tư 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Bộ Xây dựng 25/08/2021 Xem
Thông tư 06/2021/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng 30/06/2021 Xem

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved