sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


 • attach_moneyThông báo đến Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD
  Tên Tải về
  Tham gia công bố giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng định kỳ cloud_download
  Về việc tham gia công bố giá sản phẩm vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng An Giang cloud_download
 • attach_moneyNăm 2022
  Tên Tải về
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2021
  Tên Tải về
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2021 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2021 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 cloud_download
  Công bố giá thép trên địa ban tỉnh An giang cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2020
  Tên Tải về
  TB điều chỉnh giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020 cloud_download
  Về việc điều chỉnh Bảng Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thang 2 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thang 3 năm 2020 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT tháng 01 2020 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2019
  Tên Tải về
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 12 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 11 năm 2019 cloud_download
  Điều chỉnh giá VLXD và TTNT thánng 10 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 10 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 7 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 9 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 8 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNT thánng 6 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và TTNTtháng 5 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD thang 4 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá VLXD thang 3 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2019 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2018
  Tên Tải về
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2018 cloud_download
  Giá cát san lắp khai tác tại ấp Bà Đen, xã xã An Cư, huyên Tịnh Biên của Công ty TNHH Minh Đức cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2018 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2018 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2017
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 2017 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trng trí nội thất tháng 4 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 5 năm 2017 cloud_download
  Công bố bổ sung giá VLXD và Trang trí nội thất năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 6 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 7 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 8 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 9 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 10 năm 2017 cloud_download
  Công bố điều chỉnh giá thép, giá xăng dầu cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 11 năm 2017 cloud_download
  Thông báo giá VLXD và Trang trí nội thất tháng 12 năm 2017 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2016
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 cloud_download
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2016 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2015
  Tên Tải về
  Các Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất năm 2015 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2014
  Tên Tải về
  Các Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất năm 2014 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2013
  Tên Tải về
  Các Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất năm 2013 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2012
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2012 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2011
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 2011 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2010
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 2010 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2009
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 2009 cloud_download
 • attach_moneyNăm 2008
  Tên Tải về
  Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 2008 cloud_download

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved