sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
V/v triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 14/7/2016 của Chính phủ về hỗ trợ
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Thủ tướng Chính phủ
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Kế hoạch phát triển Ngành Xây dựng năm 2016
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved